Юридически Услуги – Вещно Право


Ние можем да ви съдействаме във връзка с придобиването и продажбата на недвижими имоти, като ви консултираме относно най-правилния за вас начин за прехвърлянето на имота, за особеностите на сделката и моментите, които изискват вашето внимание и прецизно решение. Предоставяме правна помощ при придобиване на недвижим имот чрез ипотека и разясняваме задълженията на страните при договор за придобиване на имот със задължение за издръжка и гледане.

Нашето съдействие в областта на недвижимите имоти започва с подготовката, изготвянето на необходимите документи, преговори с насрещната страна, инвеститора, строителя, продължава с подпомагане на точния избор на имот и приключва с успешното реализиране на сделката.
 
Ние можем да ви дадем експертен правен съвет при решаване на въпроси свързани с:
• Вещно-правен статус на недвижимия имот;
• Правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижим имот, включително и техните данъчни и финансови аспекти;
• Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;
• Процесуално представителство и консултации по имотни казуси, предлагане на решения относно избора на имот и компания-управител на имота;
• Учредяване право на строеж;
• Доброволна и съдебна делба на съсобствен имот;
• Разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;
• Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор;
• Договор за наем и договор за лизинг;
• Договор за управление и поддръжка;
• Договори за строителство, получаване на разрешение за строеж, промяна статут на земя;
• Реституционни претенции;
• Инвестиционни проекти и представителство на големи инфраструктурни проекти.