СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ОТ А до Я

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС

ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Труд и Работна Заплата—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ