Юридически Услуги – Административно право и Административни услуги


Административно право
- съдействие при проблеми, свързани с административните производства (производства по молби, жалби и други пред административни органи), обжалване на индивидуалните административни актове или на откази за издаване на такива актове (по административен ред или съдебно), обжалване на наказателни постановления издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания, Закона за данъчното производство и др.

Данъчно право - разрешаване на проблеми, свързани с данъчно-правния статут на лицата (обща данъчна регистрация и заличаване от регистрите на съответната данъчна служба, регистрация по ЗДДС, регистрация по ЗА и др.), легални данъчни способи за намаляване на данъчно-облагаемата стойност, обжалване на данъчно-облагателни актове, представителство и защита пред данъчните органи и съд и т. н. Дружеството е упълномощено за действия пред данъчната изпълнителна администрация, да обжалва наредби на данъчната администрация (данъчно-ревизионни актове, актове за глоби и т.н.) при всички етапи на данъчните процедури,

Правен статут на чуждестранните лица - съдействие при разрешения за пребиваване на чужденци на територията на Република България, правна помощ при решаване на проблеми с разрешителния режим за сделки с недвижима собственост и др.